Diabetes Liga Vlaanderen

Voor een beter leven met diabetes

De Donorinfo garantie

Stichting Donorinfo helpt jou om te begrijpen hoe goede doelen jouw steun gebruiken.

Donorinfo is je onafhankelijke gids voor de transparantie van goede doelen.

Zie je dit logo? Dan kan je geven in vertrouwen.

Meer over Donorinfo
  19.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  405 Vrijwilligers in 2022

Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door DPO Bedrijfsrevisoren bv, bedrijfsrevisor IBR, werd gecontroleerd.

Kosten 2022

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen 60/61 Kosten uit de 60- en 61-klassen die onlosmakelijk verbonden zijn met het bieden van hulp aan personen in nood. In bepaalde gevallen, vallen ook de kosten uit klasse 64 (andere bedrijfskosten) hieronder, wanneer zij betrekking hebben op het bieden van hulp aan personen in nood door de organisatie in kwestie. €482 694
Fondsenwervingskosten, sensibilisering excl. bezoldigingen 60/61 Charges des classes 60 et 61 directement liées à toutes les activités de récolte de fonds, Information, sensibilisation et éducation organisées par l'organisation. €552 531
Algemene kosten excl. bezoldigingen 61 Kosten uit de 61-klasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het algemeen beheer van de organisatie. €581 173
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Kosten uit de 62-klasse die betrekking hebben op de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen van het personeel. Indien beschikbaar, worden de personeelskosten toegewezen aan de project-, fondsenwervingskosten en het algemeen beheer door Donorinfo als commentaar opgenomen op de financiële fiche van de organisatie in kwestie. €1 514 953
Afschrijvingen en waardeverminderingen 630/634 Kosten uit de klassen 630 tot 634 : afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa. Waardeverminderingen op immateriële vaste activa, op materiële vaste activa, op voorraden, op handelsvorderingen. €98 780
Voorzieningen voor risico's en kosten 635/638 Kosten uit de klassen 635 tot 638 : voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, voor grote herstellings- en onderhoudswerken en andere risico's en kosten. €0
Andere bedrijfskosten, belastingen 64/67 Kosten uit de klassen 64 en 67 : kosten met betrekking tot verkoop of dienstverlening, die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt; minderwaarden geboekt bij de realisatie van handelsvorderingen of op de realisatie van vaste activa, diverse bedrijfskosten en belastingen. €12 146
Financiële kosten 65 Kosten uit klasse 65: kosten van schulden; waardeverminderingen op vlottende activa; minderwaarden bij de realisatie van liquide middelen, handelsvorderingen en geldbeleggingen; wisselresultaten en resultaten uit omrekening van vreemde valuta; voorzieningen van financiële aard en diverse financiële kosten. €59 567
Uitzonderlijke kosten 66 Kosten uit klasse 66 : uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen, waardeverminderingen op financiële vaste activa, voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten, minderwaarden bij realisatie van vaste activa, andere uitzonderlijke kosten. €229 448
Totaal kosten €3 531 294

Opbrengsten 2022

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73 Opbrengsten uit klasse 73: particuliere giften, transfers van een andere organisatie, bedrijfsmecenaat (schenking door een bedrijf zonder commerciële tegenprestatie). €237 483
Legaten 73 Opbrengsten uit klasse 73: legaten. €1 194 322
Lidmaatschapsbijdragen 73 Opbrengsten uit klasse 73: lidmaatschapsbijdragen. €471 813
Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 70 Opbrengsten uit klasse 70 afkomstig uit verkoop of dienstprestaties (activiteiten die betrekking hebben op het sociale oogmerk van de organisatie, fondsenwervingsactiviteiten, opbrengsten uit evenementen, colloquia, seminaries, opleidingen, enz…), inkomsten uit sponsoring: een gerichte operatie die een promotionele of commerciële tegenprestatie impliceert, die proportioneel aan de investering en kwantificeerbaar is. €910 952
Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 70 Opbrengsten uit klasse 70: deelname in de kosten door de begunstigden voor diensten gepresteerd door de organisatie in het kader van haar sociaal oogmerk (huur, aankoop van maaltijden, diversen…). €25 365
Overheidssubsidies 73 Opbrengsten uit klasse 73 zoals werkingssubsidies toegekend door de overheid, subsidies toegekend door de Nationale Loterij of de Koning Boudewijnstichting die een recurrent karakter hebben (met uitzondering van de particuliere giften die op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting worden gestort), loonsubsidies. €496 182
Andere bedrijfsopbrengsten 74 Opbrengsten uit klasse 74 die niet bestaan uit verkoop of dienstverlening, en niet als financiële of uitzonderlijke opbrengsten kunnen worden aangemerkt, recuperatie van kosten; verminderingen, kortingen, terugbetalingen; meerwaarden verwezenlijkt bij realisatie van vaste activa. €58 358
Financiële opbrengsten 75 Opbrengsten uit klasse 75: opbrengsten uit financiële vaste activa, opbrengsten uit vlottende activa, meerwaarden verwezenlijkt bij realisatie van vlottende activa, geldbeleggingen of liquide middelen, kapitaalsubsidies en intresten, wisselresultaten, resultaten uit omrekening van vreemde valuta, diverse financiële opbrengsten. €1 678
Uitzonderlijke opbrengsten 76 Opbrengsten uit klasse 76 : terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa , terugnemingen van waardeverminderingen op financiële vaste activa , terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten, meerwaarden bij de realisatie van vaste activa, andere uitzonderlijke opbrengsten. €2 636
Totaal opbrengsten €3 398 789
Saldo van het boekjaar: €-132 505

Activa 2022

Vaste activa 20/28 €2 340 258
Vlottende activa 29/58 €2 231 661
Totaal activa 2022 €4 571 919

Passiva 2022

Eigen vermogen 10/15 €2 047 346
Schulden en voorzieningen 16/49 €2 524 573
Totaal passiva 2022 €4 571 919

Opbrengsten in 2022

  €237.483 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €496.182 Overheidssubsidies
  €910.952 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €58.358 Andere bedrijfsopbrengsten

Kosten in 2022

  €1.514.953 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
  €482.694 Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen
  €552.531 Fondsenwervingskosten, sensibilisering excl. bezoldigingen
  €12.146 Andere bedrijfskosten, belastingen

Hoe kan je Diabetes Liga Vlaanderen helpen?

 

Met je gift help je ons doel "samen streven naar een beter leven met diabetes".

De Diabetes Liga heeft 3 fondsen opgericht waarmee lopende projecten en nieuwe initiatieven rond diabetesinformatie, -educatie, -zorg, -preventie en activiteiten met lotgenoten gefinancierd worden.

Bij elke gift vanaf € 40 per jaar, kan je een fiscaal attest ontvangen.

Beheer

Voorzitter
Luk Buyse
Penningmeester
A
Secretaris
B
Dagelijkse leiding
Arnout Wouters

Praktische informatie

Jaar waarin je organisatie opgericht werd
1943
Fiscaal attest
Ja
Ondernemingsnummer
0412.404.705