Weg uit de dakloosheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd tegen drugsverslaving
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Ondersteun deze organisatie die kansen creëert voor bijna 600 arme kinderen in C
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
't Pasrel is een Brussels woord voor bruggetje, een opstap naar toekomstige hulp
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Koepelvereniging voor internationale solidariteit
Rechten voor vrouwen en meisjes
Strijd tegen armoede
Natuur- en milieubescherming
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Tijdelijke plaatsing van kinderen in moeilijke situaties bij onthaalgezinnen
Hulp bij humanitaire crisissen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Kinderen in moeilijkheden tijdelijk een veilige en geborgen opvangplek geven.
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Steun aan beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden.
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Formations accessibles
Ondernemerschap stimuleren
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Hulp aan kwetsbare kinderen in Phnomh Penh (Cambodja) zodat ze naar school kunne
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Organisatie van fysieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Action Vivre Ensemble is een katholieke organisatie die in België strijd voert t
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Financiële adopties van (kans)arme kinderen en medisch-sociale projecten
Toegang tot medische zorg
Onderwijs voor iedereen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
ADRA bestrijdt armoede en onrechtvaardigheid, voor iedereen, overal ter wereld.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Help straatkinderen in Senegal.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Duurzame armoedebestrijding
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Lager en secundair onderwijs voor kansarme Mayakinderen in Guatemala.
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Akindo organiseert vakanties en andere activiteiten voor maatschappelijk kwetsba
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting vo
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Steun voor Alzheimerpatiënten en hun gezin
Toegang tot medische zorg
Mentale gezondheid
Ondersteuning van senioren
Formations accessibles
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Informatie en steun aan mensen die geconfronteerd worden met dementie
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2004
Onthaal en begeleiding van kinderen en jongeren die niet langer veilig zijn in h
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Onderzoek en acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Ontwikkelingsprojecten (water, scholen, gezondheid) aan de Keniaanse zuidkust.
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Natuur- en milieubescherming
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Organisatie van ouders en professionals voor kinderen met leermoeilijkheden
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
APEDAF helpt dove en slechthorende kinderen om zich volop te ontwikkelen en onde
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Samen kansarmoede leren onmogelijk maken in onze maatchappij
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Humanitaire noodhulp
Toegang tot medische zorg
Hulp bij humanitaire crisissen
Mentale gezondheid
Strijd tegen honger
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Samen doen we ziekenhuizen groeien!
Toegang tot medische zorg
Mentale gezondheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Gelijke kansen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Begeleiding van jongeren op vlak van burgerschap, samenwerking en ontwikkelingse
LGBTQI rechten
Rechten voor vrouwen en meisjes
Gelijke kansen
Duurzame landbouw
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Natuur- en milieubescherming
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Plattelandsontwikkelingsprogramma's in westkust van Madagaskar
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Samenlevingscentrum voor kinderen, adolescenten, volwassenen en actieve senioren
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2002
ADA steunt projecten die door de lokale bevolking worden opgestart en uitgevoerd
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
Agro-ecologische solidariteitsprogramma', stedelijk milieubeleid (Zuiden) en ont
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Inwonende thuiszorgdienst voor families die getroffen worden door Alzheimer
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Bednet - mee met de les, en al de rest
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
De mobiliteit van blinden en slechtzienden vergroten door een geleidehond
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Preventie- en ondersteuningsacties rond hart- en vaatziekten
Toegang tot medische zorg
Ondersteuning van senioren
Onderwijs voor iedereen
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Informatie en financiële steun voor, begeleiding en behartiging van de belangen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Helpen, ondersteunen en verzorgen van de meest kwetsbaren, waaronder kinderen en
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Kennis brengen aan wie er moeilijk toegang toe heeft.
Onderwijs voor iedereen
Formations accessibles
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Gratis ter beschikking stellen van blindengeleidehonden aan personen met een vis
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Met organisatie wereldwijd werken aan een wereld zonder ongelijkheid
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Vrede en een harmonieuze samenleving
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Financiële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek in het Universitair Verp
Toegang tot medische zorg
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Strijd tegen menstruatie-armoede en doorbreken van het taboe rond menstruatie
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Buurtwerk 't Lampeke brengt het verhaal over de kracht van mensen en het belang
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Steun deze vereniging waarin vrijwillige klussers woningen van mensen met een b
Ondersteuning van senioren
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, rampen, armoede, migratie
Hulp bij humanitaire crisissen
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Belangenorganisatie voor holebi's en transgenders
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Om bij te kunnen dragen aan het welzijn van anderen heeft CAW jouw steun nodig.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
CAW maakt sterker
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Preventie van zelfdoding door Zelfmoordlijn, vorming en studiewerk
Mentale gezondheid
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Multiple sclerose overwinnen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Onthaaltehuis waar (toekomstige) moeders met hun kinderen terecht kunnen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Child-Help biedt hulp aan kinderen met open rug en waterhoofd.
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Zieke kinderen blijven in contact met de klas door middel van informatica.
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Gebruikte computers opknappen en ter beschikking stellen van sociale projecten i
Hulp bij humanitaire crisissen
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Machines die mensen van voeding helpen voorzien.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Gespecialiseerde dienstverlening gericht op kinderen en jongeren die doof of sle
Formations accessibles
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Pleidooi voor de rechten van de mens en rechtvaardigheid, als basis voor vrede e
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Solidair zijn met gemeenschappen die ACTOREN zijn van hun ontwikkeling.
Toegang tot medische zorg
Onderwijs voor iedereen
Ondernemerschap stimuleren
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
De best mogelijke omstandigheden bieden voor de palliatieve patiënt, zodat hij/z
Toegang tot medische zorg
Ondersteuning van senioren
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Beweging voor de integratie van vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Cunina laat kansarme kinderen naar school gaan via persoonlijke peterschappen.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Bevorderen van biomedisch onderzoek om "Beter te begrijpen om beter te genezen".
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Integrale Jeugdhulpverlening
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Financiële hulp aan de allerarmsten in Tamil Nadu, een staat in het uiterste Zui
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Debra ondersteunt patiënten met de zeldzame ziekte epidermolysis bullosa (EB)
Toegang tot medische zorg
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
DEI waakt erover dat de Rechten van het Kind worden gerespecteerd
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Sensibilisering et mobilisatie van jongeren voor Noord-Zuid solidariteitsacties
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Helpt kinderen die problemen hebben opgroeien in de huidige samenleving
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Gezonde dieren, gezonde mensen
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Tewerkstelling en opleiding
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Pluralistische organisatie van palliatieve zorgen aan huis in Waals-Brabant
Toegang tot medische zorg
Ondersteuning van senioren
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Steun jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland.
Tewerkstelling en opleiding
Gelijke kansen
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde j
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Individuele en collectieve begeleiding van kansarme straatkinderen en -jongeren
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Naar aanleiding van haar samenwerking met Universud-Liège, veranderde ADG (Aide
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Voortzetting van een scholencomplex "Les Petits Champions" in Pawa (DR Congo).
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Seksuele uitbuiting van kinderen uitroeien.
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinde
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Hulp aan minderbedeelde kinderen in de Derde Wereld
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Hulp aan kwetsbare personen via sociale en culturele activiteiten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Steun aan ontwikkelingsprojecten in samenwerking met lokale partners.
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Strijd tegen elke vorm van armoede en haar oorzaken.
organisation needs funding
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013