Wat zijn de voorwaarden voor belastingaftrek voor bedrijven die een gift doen aan een organisatie?

Voorwaarden

Als een bedrijf zijn steun aan een goed doel fiscaal wil kunnen aftrekken, moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

  1. de minimale donatie moet ten minste 40 euro per jaar en per begunstigde organisatie bedragen, en moet gedekt zijn door een belastingcertificaat
  2. het aftrekbare bedrag is hier beperkt tot 5% van de belastbare winst vóór aftrek van de donatie, en tot een maximum van 500.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag)
  3. alleen contante donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
  4. de schenking moet worden gedaan aan een door de FOD Financiën erkende instellingen (zoals bedoeld in artikel 145/33, §1 van het WIB92)
  5. de schenking gebeurt zonder tegenprestatie

 

Erkende instellingen?

Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën.

Elk jaar publiceert de minister van Financiën een lijst met organisaties die gemachtigd zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Hier is de link naar de lijst die op12 maart 2024 is gepubliceerd https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-lijst-instellingen-20240312.pdf

 

Informatie voor schenkingen vanaf 1 januari 2024

Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp "houdende diverse fiscale bepalingen (DOC 55/3607)" goed dat onder meer de verplichting bevat om in 2025 de formulieren 281.71 toe te voegen bij de elektronische aangifte via Belcotax:

De statutaire naam, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van de donororganisatie;

Het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen en vennootschappen.

Deze wet is van toepassing op schenkingen gedaan op of na 1 januari 2024.