Ondersteun deze organisatie die kansen creëert voor bijna 600 arme kinderen in C
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Koepelvereniging voor internationale solidariteit
Rechten voor vrouwen en meisjes
Strijd tegen armoede
Natuur- en milieubescherming
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Tijdelijke plaatsing van kinderen in moeilijke situaties bij onthaalgezinnen
Hulp bij humanitaire crisissen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Kinderen in moeilijkheden tijdelijk een veilige en geborgen opvangplek geven.
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Hulp aan kwetsbare kinderen in Phnomh Penh (Cambodja) zodat ze naar school kunne
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Organisatie van fysieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Action Vivre Ensemble is een katholieke organisatie die in België strijd voert t
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
ADRA bestrijdt armoede en onrechtvaardigheid, voor iedereen, overal ter wereld.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Help straatkinderen in Senegal.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Duurzame armoedebestrijding
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Lager en secundair onderwijs voor kansarme Mayakinderen in Guatemala.
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Akindo organiseert vakanties en andere activiteiten voor maatschappelijk kwetsba
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting vo
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Onthaal en begeleiding van kinderen en jongeren die niet langer veilig zijn in h
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Onderzoek en acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Organisatie van ouders en professionals voor kinderen met leermoeilijkheden
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
APEDAF helpt dove en slechthorende kinderen om zich volop te ontwikkelen en onde
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Samen kansarmoede leren onmogelijk maken in onze maatchappij
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Humanitaire noodhulp
Toegang tot medische zorg
Hulp bij humanitaire crisissen
Mentale gezondheid
Strijd tegen honger
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Samen doen we ziekenhuizen groeien!
Toegang tot medische zorg
Mentale gezondheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Gelijke kansen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Begeleiding van jongeren op vlak van burgerschap, samenwerking en ontwikkelingse
LGBTQI rechten
Rechten voor vrouwen en meisjes
Gelijke kansen
Duurzame landbouw
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Natuur- en milieubescherming
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Plattelandsontwikkelingsprogramma's in westkust van Madagaskar
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Samenlevingscentrum voor kinderen, adolescenten, volwassenen en actieve senioren
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2002
ADA steunt projecten die door de lokale bevolking worden opgestart en uitgevoerd
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
Agro-ecologische solidariteitsprogramma', stedelijk milieubeleid (Zuiden) en ont
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Inwonende thuiszorgdienst voor families die getroffen worden door Alzheimer
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Bednet - mee met de les, en al de rest
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
De mobiliteit van blinden en slechtzienden vergroten door een geleidehond
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Informatie en financiële steun voor, begeleiding en behartiging van de belangen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Helpen, ondersteunen en verzorgen van de meest kwetsbaren, waaronder kinderen en
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Kennis brengen aan wie er moeilijk toegang toe heeft.
Onderwijs voor iedereen
Formations accessibles
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Financiële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek in het Universitair Verp
Toegang tot medische zorg
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Strijd tegen menstruatie-armoede en doorbreken van het taboe rond menstruatie
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Buurtwerk 't Lampeke brengt het verhaal over de kracht van mensen en het belang
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Steun deze vereniging waarin vrijwillige klussers woningen van mensen met een b
Ondersteuning van senioren
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Duurzame oplossingen voor slachtoffers van conflicten, rampen, armoede, migratie
Hulp bij humanitaire crisissen
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Belangenorganisatie voor holebi's en transgenders
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Om bij te kunnen dragen aan het welzijn van anderen heeft CAW jouw steun nodig.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
CAW maakt sterker
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Preventie van zelfdoding door Zelfmoordlijn, vorming en studiewerk
Mentale gezondheid
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Multiple sclerose overwinnen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Onthaaltehuis waar (toekomstige) moeders met hun kinderen terecht kunnen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Child-Help biedt hulp aan kinderen met open rug en waterhoofd.
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Zieke kinderen blijven in contact met de klas door middel van informatica.
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Machines die mensen van voeding helpen voorzien.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Solidair zijn met gemeenschappen die ACTOREN zijn van hun ontwikkeling.
Toegang tot medische zorg
Onderwijs voor iedereen
Ondernemerschap stimuleren
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
De best mogelijke omstandigheden bieden voor de palliatieve patiënt, zodat hij/z
Toegang tot medische zorg
Ondersteuning van senioren
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Beweging voor de integratie van vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Cunina laat kansarme kinderen naar school gaan via persoonlijke peterschappen.
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Integrale Jeugdhulpverlening
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
DEI waakt erover dat de Rechten van het Kind worden gerespecteerd
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Sensibilisering et mobilisatie van jongeren voor Noord-Zuid solidariteitsacties
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Gezonde dieren, gezonde mensen
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Natuur- en milieubescherming
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Steun jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland.
Tewerkstelling en opleiding
Gelijke kansen
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde j
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Individuele en collectieve begeleiding van kansarme straatkinderen en -jongeren
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Naar aanleiding van haar samenwerking met Universud-Liège, veranderde ADG (Aide
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Voortzetting van een scholencomplex "Les Petits Champions" in Pawa (DR Congo).
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinde
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Hulp aan minderbedeelde kinderen in de Derde Wereld
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Hulp aan kwetsbare personen via sociale en culturele activiteiten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Steun aan ontwikkelingsprojecten in samenwerking met lokale partners.
Strijd tegen honger
Strijd tegen armoede
Duurzame landbouw
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Escalpade is een burgerproject voor mensen met een handicap in Waals-Brabant.
Onderwijs voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Sociaal actiecentrum voor mensen die in armoede leven
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Samen op zoek naar een behandeling voor het zeldzame syndroom van Wolfram
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Onderwijskundige en medisch-sociale projecten in India
Toegang tot medische zorg
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Morele en materiële steun aan instellingen die zich inzetten voor kansarme kinde
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Foyer Shekina is een familiaal opvangtehuis waar elk kind uniek is.
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Foyer vzw werkt via verschillende deelwerkingen rond diversiteit, interculturali
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken
Mentale gezondheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Vrede en een harmonieuze samenleving
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Begeleiding van en steun aan lokale initiatieven met de focus op de rechten van
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
De positiefste duurzaamheidscoach in scholen en bedrijven in België!
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Help deze organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwet
Toegang tot medische zorg
Hulp bij humanitaire crisissen
Onderwijs voor iedereen
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Steun aan de Ethiopische ngo OSRA die het lot van de landbouwgemeenschappen in O
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale beperking.
Mentale gezondheid
Toegang tot wonen voor iedereen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
Neutrale bezoekruimte voor kinderen en hun ouders die in een vechtscheiding verw
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Onthaal en verblijf voor personen met een handicap
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Basisonderwijs voor iedereen in Afrika
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Plattelandsbevolkingen in ontwikkelingslanden helpen om de duurzame verbetering
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Hulp aan ontwikkelingslanden
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Steun voor lokale initiatieven in Rwanda, Madagascar en Sri Lanka rond kinderen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Technische know-how en managementkwaliteiten van ingenieurs inzetten voor humani
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Stichting voor medisch onderzoek voor kinderen die lijden aan hersen- en oogziek
organisation needs funding organisation needs volunteers
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Steun aan zieke of kansarme kinderen, door de organsiatie van water- en zeilacti
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Toegang tot kwalitatieve gezondheidzorg voor alle kinderen.
Toegang tot medische zorg
Formations accessibles
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010