Ondersteun deze organisatie die kansen creëert voor bijna 600 arme kinderen in C
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Tijdelijke plaatsing van kinderen in moeilijke situaties bij onthaalgezinnen
Hulp bij humanitaire crisissen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Kinderen in moeilijkheden tijdelijk een veilige en geborgen opvangplek geven.
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Organisatie van fysieke activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Akindo organiseert vakanties en andere activiteiten voor maatschappelijk kwetsba
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting vo
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Onthaal en begeleiding van kinderen en jongeren die niet langer veilig zijn in h
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Organisatie van ouders en professionals voor kinderen met leermoeilijkheden
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
APEDAF helpt dove en slechthorende kinderen om zich volop te ontwikkelen en onde
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Samen kansarmoede leren onmogelijk maken in onze maatchappij
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Natuur- en milieubescherming
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Plattelandsontwikkelingsprogramma's in westkust van Madagaskar
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
ADA steunt projecten die door de lokale bevolking worden opgestart en uitgevoerd
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
Agro-ecologische solidariteitsprogramma', stedelijk milieubeleid (Zuiden) en ont
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Bednet - mee met de les, en al de rest
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Informatie en financiële steun voor, begeleiding en behartiging van de belangen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Helpen, ondersteunen en verzorgen van de meest kwetsbaren, waaronder kinderen en
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Kennis brengen aan wie er moeilijk toegang toe heeft.
Onderwijs voor iedereen
Formations accessibles
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een Stofwisselingsziekte
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
Strijd tegen menstruatie-armoede en doorbreken van het taboe rond menstruatie
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2021
Buurtwerk 't Lampeke brengt het verhaal over de kracht van mensen en het belang
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Steun deze vereniging waarin vrijwillige klussers woningen van mensen met een b
Ondersteuning van senioren
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
CAW maakt sterker
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Onthaaltehuis waar (toekomstige) moeders met hun kinderen terecht kunnen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Zieke kinderen blijven in contact met de klas door middel van informatica.
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Gebruikte computers opknappen en ter beschikking stellen van sociale projecten i
Hulp bij humanitaire crisissen
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Machines die mensen van voeding helpen voorzien.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Gespecialiseerde dienstverlening gericht op kinderen en jongeren die doof of sle
Formations accessibles
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
De best mogelijke omstandigheden bieden voor de palliatieve patiënt, zodat hij/z
Toegang tot medische zorg
Ondersteuning van senioren
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Beweging voor de integratie van vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Integrale Jeugdhulpverlening
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Sensibilisering et mobilisatie van jongeren voor Noord-Zuid solidariteitsacties
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Steun jeugdwerk van Don Bosco in binnen- en buitenland.
Tewerkstelling en opleiding
Gelijke kansen
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Voortzetting van een scholencomplex "Les Petits Champions" in Pawa (DR Congo).
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinde
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Hulp aan minderbedeelde kinderen in de Derde Wereld
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Hulp aan kwetsbare personen via sociale en culturele activiteiten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Escalpade is een burgerproject voor mensen met een handicap in Waals-Brabant.
Onderwijs voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Morele en materiële steun aan instellingen die zich inzetten voor kansarme kinde
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Foyer Shekina is een familiaal opvangtehuis waar elk kind uniek is.
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Foyer vzw werkt via verschillende deelwerkingen rond diversiteit, interculturali
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken
Mentale gezondheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Vrede en een harmonieuze samenleving
Strijd voor mensenrechten
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Begeleiding van en steun aan lokale initiatieven met de focus op de rechten van
Rechten voor vrouwen en meisjes
Tewerkstelling en opleiding
Onderwijs voor iedereen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Het GielsBos biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een mentale beperking.
Mentale gezondheid
Toegang tot wonen voor iedereen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
Neutrale bezoekruimte voor kinderen en hun ouders die in een vechtscheiding verw
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Onthaal en verblijf voor personen met een handicap
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Steun voor lokale initiatieven in Rwanda, Madagascar en Sri Lanka rond kinderen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Steun aan zieke of kansarme kinderen, door de organsiatie van water- en zeilacti
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2013
Toegang tot kwalitatieve gezondheidzorg voor alle kinderen.
Toegang tot medische zorg
Formations accessibles
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
De leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Residentiële nachtopvang en begeleid wonen voor personen met een handicap
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Begeleidingsdienst en gezinsopvang voor gehandicapte kinderen en volwassenen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Residentiële opvang voor geplaatste kinderen.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Begeleidingsdienst voor kinderen in gezinsverband en begeleiding naar zelfstandi
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2012
Een veilige en warme plek met een familiaal gevoel bieden aan volwassenen met ee
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Help educatieve projecten in ontwikkelingslanden.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Dienst van netwerken voor de huidige en de oud-bewoonsters van de vzw Chèvrefeui
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Morele steun en materiële hulp aan minderbedeelden
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Onthaal met verblijf van kinderen tot de leeftijd van 14 jaar, waarvan de gezinn
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Artsen zorgen voor de fysieke gezondheid, wij voor de mentale gezondheid
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Ondernemerschap stimuleren
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Monte Rosa begeleidt en biedt onderdak aan kinderen en jongeren in kwetsbare sit
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Steun deze organisatie die vroedvrouwen begeleidt in Congo.
Toegang tot medische zorg
Strijd tegen armoede
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018
vzw voor internationale solidariteit en steun aan lokale initiatieven in het Zui
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Give Music a Chance
Tewerkstelling en opleiding
Formations accessibles
Vrede en een harmonieuze samenleving
Ondernemerschap stimuleren
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2007
NASCI bestrijdt kinderarmoede & sociaal isolement in het BHG.
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2006
Socio-therapeutische activiteiten voor personen uit de geestelijke gezondheidszo
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2014
Noodhulp voor de daklozen en armen in Luik
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2008
Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
vzw Osjosma zorgt voor een gezinsvervangend tehuis (weeshuis) in Haïti.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2009
Peterschap van jongeren die zich in een moeilijke familiale situatie bevinden
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2015
Begeleiding op maat voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Strijd voor mensenrechten
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Humanitaire hulp: onderwijs en agrarische ontwikkeling in Sub-Saharisch en Centr
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen.
Toegang tot medische zorg
Mentale gezondheid
Gelijke kansen
Strijd tegen armoede
Hulp aan migranten en vluchtelingen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Deze organisatie promoot sport voor mensen met een handicap.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Vrijwilligers geven gratis les aan zieke kinderen van 5 tot 18 jaar.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2016
Deze organisatie helpt mensen in nood door praktisch en persoonlijk vrijwilliger
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Een jaar opleiding burgerschap voor jongeren van 16 tot 25 jaar
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Special Olympics België bevordert de duurzame integratie van mensen met een vers
Toegang tot medische zorg
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Sport, vrije tijd en cultuur voor iedereen
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Sociale projecten voor een duurzame herintegratie van kwetsbare personen in Belg
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Steun aan personen met een beperking en hun familie.
Toegang tot medische zorg
Gelijke kansen
Toegang tot wonen voor iedereen
Strijd tegen armoede
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2017
Hulp aan kansarme kinderen met een ernstige aandoening
Toegang tot medische zorg
Strijd tegen armoede
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Steun deze organisatie die de mogelijkheid biedt aan jonge onderzoekers om een o
Toegang tot medische zorg
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2019
Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen
Mentale gezondheid
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Armoede bestrijden in stadscentra, wijken en dorpen in België.
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2020
Onderwijs en opleiding voor kwetsbare kinderen in Bolivia, die in de gevangeniss
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2005
Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossinge
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Zorgeloze vakantie voor kinderen met een meervoudige beperking en hun familie
Ondersteuning van mensen met een beperking
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2010
Financiële, materiële en morele steun aan Rwandese kinderen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2011
Strijden tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten.
Toegang tot medische zorg
Mentale gezondheid
Onderwijs voor iedereen
Formations accessibles
Gelijke kansen
organisation needs funding organisation needs volunteers organisation needs material
Opgevolgd door Donorinfo sinds
2018