Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

De missie van Born in Africa

Doel is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen, door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in een viertal sloppenwijken. Born in Africa (BIA) heeft een holistische drieledige strategie uitgewerkt, waarbij potentials uit het basisprogramma kunnen doorgroeien naar de Universiteit.

 doet Born in Africa?

  • Educatief schoolproject: de kinderen in het programma zijn tussen 6 en 25 jaar. De selectie van de leerlingen gebeurt op basis van de vaak precaire familiale omstandigheden en hun schoolprestaties. Ieder kind wordt daarom individueel gevolgd door een persoonlijke mentor die huiswerk en schoolresultaten nauwgezet opvolgt. De lokale vaste mentors worden trimestrieel versterkt met jonge vrijwilligers uit België, die garant staan voor duurzame hernieuwing en solidariteit. Deze vrijwilligers  staan ook in voor allerlei bijkomende projecten zoals zwemlessen, huiswerkbegeleiding , ‘creaklassen’, kampen en leerrijke uitstappen. Op die manier bouwen de leerlingen hun zelfvertrouwen op en krijgen een brede blik op hun omgeving. Goed onderwijs is immers hun enige hoop op een plaats op de arbeidsmarkt.
  • Het academisch programma is gericht op de materiële en educatieve ondersteuning van schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in hun schoolloopbaan, zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en een realistische kijk hebben op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Na 15 jaar werking komt het programma rechtstreeks 500 peetkinderen ten goede.
  • Het sociaal programma van Born in Africa wil sterke sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelen bij de kinderen in het programma, zodat ze jongeren worden met vaardigheden en zelfvertrouwen, die hun toekomst in handen kunnen nemen. Born in Africa heeft 5 mentoren in dienst die elk met 50 à 100 kinderen werken. De kinderen wonen elke maand in kleine groepen (6-8 kinderen) mentorsessies bij, waar ze aangemoedigd worden om problemen in hun eigen leven en gemeenschap te verkennen en aan te pakken. Men besteedt ook aandacht aan het welzijn van deze kinderen door hen medische hulp aan te bieden waar nodig.
  • Het life skills programma van Born in Africa heeft als bedoeling de horizon van de Afrikaanse kinderen te verruimen tot voorbij hun dagdagelijkse omgeving,  door noodzakelijke vaardigheden over te brengen om te functioneren als ontwikkelde, zelfstandige jongvolwassenen. Een speciaal daarvoor aangestelde educatieve coördinator organiseert kampen, uitstappen en zwemlessen, samen met vrijwilligers.
  • Het studiebeursfonds: dit fonds werd opgestart om peetkinderen met veel academisch potentieel de kans te geven verder te studeren. Deze studenten beschikken zelf niet over de financiële middelen. De vzw neemt alle financiële ondersteuning op zich: het inschrijvingsgeld, het verblijf en levensonderhoud, vervoerskosten en kosten schoolmateriaal, maar ook de verdergezette sociale begeleiding. Via individuele mentorsessies wordt verder aan de persoonlijkheidsontwikkeling van deze studenten gewerkt zodat ze weerbaar worden voor de specifieke situatie waarin ze hun hogere studies aanvatten. De intensieve opvolging en rapportering volgens eigen wegingscriteria voor verdere financiering, maakt dat er samen met hen een realistische planning gemaakt wordt over het verloop van hun schoolcarrière, naar eigen vermogen. Het zoeken naar een gepaste beroepsopleiding, begeleiding tijdens een stage, contacten leggen voor een periode van ‘jobshadowing’ en het regelen van universiteits- of college aanvragen maken deel uit van deze aanpak. De studenten onderschrijven  een samenwerkingscharter, waarbij de student zich o.m. engageert om eens hij of zij afgestudeerd is, zelf een peetouderschap op zich te nemen voor minstens 3 jaar. In 2015 kon een eerste universitair BIA-student afstuderen, voor BIA het beste bewijs dat haar strategie vruchten afwerpt. Ieder werkjaar worden vanaf dan een 30-tal studenten gesteund. 

 

 

Voor haar dagelijkse werking  (administratie, fondsenwerving en bestuur)  kan de vzw in België rekenen op een 15-tal  onbetaalde vrijwilligers. De vzw is in Zuid-Afrika uitgegroeid tot een professionele organisatie met de focus op educatie en sociale mobiliteit. Voor haar middelen rekent de vzw op peetouderschappen, donaties van scholen, serviceclubs en bedrijven. 

Hoe kan jij Born in Africa helpen?

 Financiële steun

  • Peetouderschap: peetouderschap kan vanaf 300 €/jaar . De peetouders krijgen van hun petekind en van de mentor periodisch een persoonlijk rapport over de vorderingen van hun petekind. Trimestrieel komt daarbij nog een uitgebreide Nieuwsbrief. Beide informatiebronnen zorgen, samen met dagelijkse facebookberichten, voor een sterk geapprecieerde en resultaatgerichte transparantie van de aangewende middelen. 

  • Studiebeursfonds: de vzw helpt jaarlijks zo'n  20 hogeschool- en universiteitsstudenten a rato van 3.000-5.000€/per student/jaar

  • Bijkomende kost: Voor de bouw van eigen klaslokalen en sportaccomodatie worden afzonderlijke fundraising op het getouw gezet.

 Vrijwilligers in het buitenland

  • Educatieve omkadering en schoolbegeleiding: huiswerkklassen, naschoolse activiteiten, zwemlessen en kampen. Vrijwilligers verblijven in het Born-in-Africahuis en betalen een kleine huurbijdrage. Kandidaat-vrijwilligers voor het buitenland dienen schriftelijk hun aanvraag te motiveren en worden in België tijdens een gesprek beoordeeld door oud-vrijwilligers/bestuursleden. Per prestatieperiode van één trimester worden telkens een drie-tal kandidaten toegelaten. Kandidaat-vrijwilligers kunnen op de website van Born in Africa terecht voor meer informatie.

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 11/05/2021