Hoe weet ik of een goed doel transparant rapporteert over haar jaarrekening?

Hoe weet ik of een goed doel transparant rapporteert over haar jaarrekening?

 

Weten of een organisatie transparant rapporteert via websites, jaarverslag of andere informatiedragers, is niet altijd evident. In België is er geen uniform normerend kader voor goede doelen inzake rapportering aan de schenker. Voor Donorinfo is er sprake van transparantie van zodra filantropische organisaties hun jaarrekening, die door een extern erkend controleorgaan werd gecontroleerd, volgens een uniform, gedetailleerd financieel model publiceren.

  • de boekhoudkundige verplichtingen van deze organisaties (vzw's, ivzw's en stichtingen) verschillen naargelang hun grootte (lees meer).
  • op gebied van bekendmaking van de jaarrekening, zijn alle organisaties verplicht deze neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, maar enkel de grote en zeer grote organisaties zijn verplicht hun jaarrekening publiek bekend te maken door publicatie bij de Nationale Bank van België.
  • wat betreft de controle van de jaarrekening door een extern onafhankelijk erkend controleorgaan, zijn enkel de zeer grote organisaties verplicht om een commissaris, lid van het IBR, aan te stellen.

Wie zijn jaarrekening moet publiceren bij de Nationale Bank van België, doet dit volgens een opgelegd synthetisch schema, dat niet over voldoende detail beschikt om een duidelijk beeld van de inkomsten en uitgaven van de organisaties te geven. Net omdat er geen normerend kader is, wordt transparantie op verschillende manieren geïnterpreteerd of beperkt tot het 'tonen van de cijfers', zonder betrouwbaarheidsgarantie en objectiviteit.

Donorinfo is ontstaan vanuit het besef dat er slechts sprake kan zijn van transparantie inzover de financiële gegevens van een organisatie volgens een uniform gedetailleerd financieel schema worden gepubliceerd en zijn gecontroleerd door een extern erkend controleorgaan (een bedrijfsrevisor, accountant-belastingconsulent aangesloten bij het IAB ). Dergelijke objectieve en duidelijke financiële rapportering kan enkel in het voordeel van de goede doelen zijn, temeer omdat de schenker, die vaak ook met zijn hart kiest, in vertrouwen wil kunnen geven.

De notie van transparantie is onlosmakelijk verbonden met de objectiviteit, onafhankelijkheid en competentie van het organisme dat de informatie verwerkt en publiceert.

Rekening houdend met de voorwaarden die Donorinfo stelt aan goede doelen inzake financiële transparantie en kwaliteit van de informatie, biedt Donorinfo de schenker voldoende garantie dat hij/zij in alle vertrouwen steun kan verlenen aan organisaties op www.donorinfo.be. Elke organisatie die op www.donorinfo.be aanwezig is, aanvaardt:

  • de controle van haar jaarrekening door een extern erkend controleorgaan
  • dat ze haar jaarrekening en balans in detail aan Donorinfo dient te bezorgen
  • dat Donorinfo op basis van deze informatie een fiche opstelt die uniform is voor elke organisatie, cfr. de normen die de stichting Donorinfo oplegt.

Organisaties die gebruik maken van het Donorinfologo op hun website of andere externe communicatiemiddelen, bieden u de garantie dat hun jaarrekening transparant en objectief op www.donorinfo.be wordt gepubliceerd.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 14/03/2019