Handicap International vzw

Ervoor zorgen dat personen met een handicap hun zelfstandigheid en hun plaats in de samenleving terugvinden

Doelstellingen
In landen met een lage ontwikkelingsgraad tracht Handicap International Belgium (HIB) mensen met een handicap te helpen hun autonomie terug te vinden. HIB richt zich op de belangrijkste oorzaken van fysieke handicaps met name invalidiserende ziektes (lepra, polio, ...), anti-persoonsmijnen en verkeersongevallen.

HIB doet dit door:
- preventie: aandacht voor de oorzaken van handicaps
- fysische revalidatie
- herintegratie van personen met een handicap in hun gemeenschap en in de samenleving
- sensibilisering

Handicap International Belgium leidt meer dan 60 projecten in 16 landen, meestal in moeilijke omstandigheden. De vereniging is co-titularis van de Nobelprijs voor de Vrede 1997 voor haar beslissende acties in de strijd tegen antipersoonsmijnen. Het mandaat van HIB wordt gesymboliseerd door de Blauwe Veters.

Projecten
- Angola: revaliditatie van oorlogsslachtoffers of slachtoffers van anti-persoonsmijnen, het opstarten van een productie-eenheid voor voetprothesen;
- Burundi: herintegratie van personen met een handicap, revalidatiecentra en centra voor kinderen met meerdere en ook sensoriële handicaps, sociale herintegratie en sensibilisering;
- Cambodja: aandacht voor de risico's van mijnen en herintegratieprogramma's;
- China: herintegratie van leprapatiënten, Tibetaans programma voor een Tibetaanse gebarentaal;
- Congo: fysische rehabilitatie en herintegratie, aandacht voor de risico's van mijnen;
- en andere initiatieven in Colombia, Noord-Korea, Ivoorkust, Cuba, Iraaks Koerdistan, Laos, Liberia, Vietnam en Yemen.

In 2003 heeft Handicap International Belgium haar schenkers gemobiliseerd om 5 000 mensen een nieuwe start te geven door middel van een op maat gemaakte prothese. De organisatie, die overigens co-stichter is van ICBL (International Campaign to Ban Landmines), blijft actief geëngageerd in de campagne voor een internationaal verbod op antipersoonsmijnen.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Mathilde.

Board of directors Benoit Smets (voorzitter), Mary-Odile Lognard (vice-voorzitster), Etienne Masquelier (vice-voorzitter), Olivier Champagne, Philippe Swennen, Jean-Frédéric Vigneron, Minke De Smet.
Daily management
Founded in 1982 in Frankrijk, 1986 in België
Newsletter Handicap International
Account number(s) 590-0079300-77 590-0079300-77 met vermelding 'via donorinfo.be'
Fiscal certificate Will be issued for donations reaching a total amount of 40 € during the calendar year
Number of full-time equivalent employees(FTE) 99.7

Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Ernst & Young, bedrijfsrevisoren, werd gecontroleerd.

ASSETSLIABILITIES
Vaste activa 20/28 304175 Eigen vermogen 10/15 769240
Vlottende activa 29/58 4462695 Schulden en voorzieningen 16/49 3997630
4766870 4766870

The available amounts on 31/12/2012 are 465065 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..

COSTS 2012PROCEEDS 2012
Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61 8741701 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73 5232801
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61 1280427 Legaten 73 591855
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61 159908 Lidmaatschapsbijdragen 73 0
Algemene kosten excl. bezoldigingen60/61 220470 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 70 3000
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 1078767 Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 70 0
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634 60096 Overheidssubsidies 73 5675263
Voorzieningen voor toekomstige risicos635/638 3933 Andere bedrijfsopbrengsten 74 88383
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67 0 Financiële opbrengsten 75 15841
Financiële kosten65 28185 Uitzonderlijke opbrengsten 76 3696
Uitzonderlijke kosten66 37352
Total costs 11610839 Total proceeds 11610839

Balance: 0 €

Remarks